OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 43 32 924.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Litwin, z którym można się skontaktować e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 85 22 093.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.


Podpis administratora Joanna Połeć-Trusiuk
dyrektor szkoły

 

 

 

 


Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu
1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 43 32 924.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Litwin, z którym można się skontaktować e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 85 22 093.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) w szczególności takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej;
b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów/wychowanków, pracowników i mienia placówki;
c) art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP;
d) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w szkole.
5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
6. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.
7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.

Podpis administratora Joanna Połeć-Trusiuk dyrektor szkoły
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 43 32 924.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Litwin, z którym można się skontaktować e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 85 22 093.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych - w takim wypadku dane będą usuwane po upływie 1 roku.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.


Podpis administratora Joanna Połeć-Trusiuk
dyrektor szkoły

 

 


Klauzula informacyjna dla pracowników

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 43 32 924.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Litwin, z którym można się skontaktować e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 85 22 093.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy, prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 i 2 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), art. 1, 6 oraz 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od ustania stosunku pracy albo 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończą Państwo pracę, w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. albo gdy został złożony raport informacyjny, o którym mowa w art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym - są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową nawiązania stosunku pracy.

Podpis administratora Joanna Połeć-Trusiuk dyrektor szkoły

 

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

OBIEKT MONITOROWANY
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 43 32 924.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Litwin, z którym można się skontaktować e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 85 22 093.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6.
4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (ograniczony zakres), ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren placówki.

Podpis administratora Joanna Połeć-Trusiuk
dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 43 32 924.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie jest Joanna Litwin, kontakt możliwy jest pod numerem tel. nr 91 85 22 093 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umów.
4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.

 

 

Podpis administratora Joanna Połeć-Trusiuk
dyrektor szkoły

 

Klauzula informacyjna - kontrola spełniania obowiązku szkolnego

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz telefonicznie: (91) 4 332 924.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Litwin, z którym można się skontaktować e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w zw. z art. 41 ust. 1 i 2  i art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz              w zw. z § 3 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646).
 4. Celem przetwarzania jest wykonanie obowiązku nałożonego prawem, tj. kontrola wykonywania obowiązków przez rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu dot. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz prowadzenie egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 5. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne przekazane przez Prezydenta Miasta Szczecin w celu wykonanie obowiązku nałożonego prawem takie jak: imię (imiona) i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka.
 6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat w ramach prowadzenia księgi ewidencji dzieci zgodnie z § 3 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646).
 8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe zostały przekazane przez Prezydenta Miasta Szczecin na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                     Podpis administratora                   Joanna Połeć-Trusiuk

                                                                                                                                    dyrektor szkoły                      

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Celem stosowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w placówce. Monitoring wizyjny ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów/wychowanków, pracowników i pozostałych osób przebywających na terenie placówki, a także znajdującego się tam mienia. Innym powodem stosowania monitoringu jest kontrola osób wchodzących na teren placówki.

Zarejestrowane nagrania z monitoringu mogą być często dowodem wypadku, konfliktu, czy też naruszenia prawa (dalej: „zajście”) na terenie placówki.

Mając na względzie ochronę danych osobowych należy przyjąć następujące zasady postępowania w przypadku złożenia wniosku o udostępnienie nagrań z monitoringu:

 1. O dostęp do nagrań z monitoringu mogą wnioskować:
 2. uczestnicy zajścia bądź osoby ich reprezentujące (np. rodzice/opiekunowie prawni),
 3. organy ścigania (np. Policja, Straż Miejska, Prokuratura) oraz inne organy publiczne.

Jeśli wnioskodawcą jest uczestnik zajścia bądź osoba go reprezentująca:

 1. Dyrekcja placówkisamodzielnie weryfikuje nagranie z monitoringu i bez udostępniania tych nagrań wnioskodawcy samodzielnie stara się rozwiązać problem (poprzez rozmowy indywidualne z uczestnikami zajścia).
 2. W przypadku podtrzymania wniosku przez wnioskodawcę, Dyrekcja, po ustaleniach z Zespołem IOD (którego przedstawiciel powinien w takim przypadku obejrzeć przedmiotowe nagranie) zaprasza na spotkanie wnioskodawcę oraz osoby lub przedstawicieli prawnych osób, których wizerunki zidentyfikowano na nagraniu w celu umożliwienia wspólnego obejrzenia nagrania w placówce (bez możliwości utrwalania obrazu) - chyba że wspólne obejrzenie nagrania przez osoby nie związane bezpośrednio z danym zajściem mogłoby realnie naruszyć lub grozić naruszeniem dóbr osobistych osoby lub osób bezpośrednio związanych z danym zajściem. Dodatkowo placówka minimalizuje zakres oglądanego obrazu, a tam gdzie jest to możliwe prezentowane są jedynie wybrane "stopklatki". Warunkiem umożliwienia obejrzenia obrazu jest weryfikacja przez Dyrekcję placówki razem z Zespołem IOD, czy dany wnioskodawca faktycznie ma interes w tym, aby skorzystać z takiego uprawnienia.

Udostępnienie nagrania poprzez OBEJRZENIE nie może prowadzić do WYDANIA KOPII nagrania lub umożliwienia  oglądającemu UTRWALENIA NAGRANIA PODCZAS OGLĄDANIA.

Jeśli wnioskodawcą jest organ ściągania bądź inny organ publiczny:

 1. Placówka ma obowiązek udostępnić nagranie z monitoringu do wglądu organom ściągania lub innym organom publicznym. Udostępnienie kopii nagrania na nośniku następuje WYŁĄCZNIE NA PISEMNY WNIOSEK organu.
 2. W przypadku gdy danym nagraniem zainteresują się organy ścigania należy odmówić indywidualnemu wnioskodawcy (np. rodzicowi) udostępnienia obrazu w postaci możliwości obejrzenia nagrania jedynie w przypadku, gdy w formie pisemnej (pismo lub e-mail) przy okazji pobierania kopii nagrania, ww. organy (służby) zobowiążą Dyrekcję placówki do nieudostępniania nagrań (o co Dyrekcja placówki będzie w każdym takim przypadku pytać te placówki (służby).

 

 1. Każdy przypadek wniosku o udostępnienie nagrań z monitoringu jest indywidualnie rozpatrywany.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych powyżej decyduje Dyrekcja placówki.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2020r.

                                                                 

 

 

 

 

Rządowy program „Dobry start”


 

– materiały informacyjne dla samorządów

 

gminnych i powiatowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawarte w materiale wyjaśnienia dotyczące rządowego programu „Dobry start” mogą być wykorzystane tylko jako pomoc przy prowa-dzeniu postępowań administracyjnych i przyznawaniu świadczenia dobry start.

 

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejszy materiał nie stanowi wiążącej wykładni, a każdy przypadek powinien być rozpatrywany przez organ właściwy indywidualnie w oparciu o obowiązujące prze-pisy i stan faktyczny danej indywidualnej sprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

 

 1. Świadczenie dobry start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 

 1. Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczenia dobry start . . . . . . . . . . 9

 

 1. Wniosek o świadczenie dobry start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

 

 1. Terminy i postępowanie w sprawie świadczenia dobry start . . . . . . . . . . . . . . . 12

 

 1. Programy informatyczne stosowane do realizacji ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

 

 1. Weryfikacja warunków do przyznania świadczenia dobry start . . . . . . . . . . . . . 14

 

 1. Wypłata świadczenia dobry start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

 

 1. Nienależnie pobrane świadczenie dobry start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

 

 1. Finansowanie świadczenia dobry start i sprawozdawczość . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

 

 1. Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

 

 1. Wejście w życie rządowego programu „Dobry start” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

 

 

 

5

 

 

 1. Przepisy ogólne

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rzą-dowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) – zwane dalej rozporządzeniem

– określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz.514).

 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje zamieszkującym na terytorium

 

Rzeczypospolitej Polskiej:

 

 1. obywatelom polskim;

 

 1. cudzoziemcom:

 

 1. obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii,

 

 1. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabez-pieczeniu społecznym,

 

 1. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

 1. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali ze-zwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesię-cy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

 

 1. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

 

–– zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

 

–– dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo człon-kowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wy-konywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odby-wającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni

 

–– jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzo-ziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

W § 3 rozporządzenia znajdują się objaśnienia pojęć – słowniczek, (kolorem czerwonym wyróżniono pojęcia, na które należy szczególnie zwrócić uwagę):

 

 1. dziecko – oznacza to uczące się w szkole dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną, lub dziecko, które zostało umieszczone w pieczy

 

6

 

 

zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej „ustawą”;

 

 1. niepełnosprawność – oznacza to:

 

 1. potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

 

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 996 i 1000) albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświa-towe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949),

 

 1. potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,

 

 1. umiarkowany stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:

 

–– niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 

–– całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach

 

 • Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

 

–– posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

 

 1. znaczny stopnień niepełnosprawności, przez który rozumie się:

 

–– niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

 

 • społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 

–– całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów

 

 • emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

 

–– stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,

 

–– posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

 

–– niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach

 

 • Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;

 

 1. opiekun faktyczny – oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie;

 

 1. organ właściwy – oznacza to:

 

 1. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiega-jącej się o świadczenie dobry start lub otrzymującej świadczenie dobry start,

 

 1. starostę właściwego ze względu na miejsce:

 

–– zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start lub otrzymującej świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej,

 

–– zamieszkania osoby uczącej się będącej osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy ubiegającą się o świadczenie dobry start lub otrzymującą świadczenie dobry start,

 

–– siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

 

– w przypadku dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej;

 

7

 

 

 1. osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie;

 

 1. szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

 

Ważne: definicja niepełnosprawności w rozporządzeniu jest określona szerzej niż np. w ustawie o po-mocy państwa w wychowywaniu dzieci i obejmuje także potrzebę: kształcenia specjalnego oraz po-trzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach oświatowych.

 

 

 1. Świadczenie dobry start

 

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje:

 

–– rodzicom,

 

–– opiekunom faktycznym, –– opiekunom prawnym, –– rodzinom zastępczym,

 

–– osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

 

–– dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

 

–– dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, –– osobom uczącym się.

 

Ważne: Świadczenie dobry start przysługuje także osobie uczącej się (pojęcie to nie występuje w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci), którą jest:

 

– pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz

 

– osoba usamodzielniana, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 140).

 

Zgodnie z § 4 ust. 2 – 3 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 

–– przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

 

–– przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymu-jących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

8

 

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 

–– ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

 

–– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Uwaga: zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia, w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalida-cyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

 

Ważne: świadczenie dobry start wynosi 300 zł jednorazowo na dziecko i jest co do zasady niepodzielne, jednak, podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub ży-jących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadcze-nia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start (czyli 150 zł) – § 5 ust. 2 rozporządzenia.

 

 

Kiedy świadczenie dobry start nie przysługuje?

 

Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia, świadczenie dobry start nie przysługuje:

 

–– jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nie-letnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

 

–– na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Uwaga: świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Przykłady

 

Przykład 1: matka dziecka wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na dwoje dzieci w wieku 7 lat i 19 lat. Młodsze dziecko od 1 września 2018 r. rozpoczyna naukę w I klasie szkoły pod-stawowej, a starsze dziecko rozpoczyna rok szkolny od 1 września 2018 r. w szkole policealnej. Na które dziecko będzie przysługiwać świadczenie dobry start?

 

Świadczenie dobry start będzie przysługiwać tylko na jedno – młodsze dziecko, ponieważ rozpoczyna ono rok szkolny w szkole podstawowej. Zgodnie z § 3 pkt 6 rozporządzenia, ilekroć jest mowa w rozporządzeniu o szkole oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychcza-sową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

Zatem, pomimo tego, że starsze dziecko nie ukończyło 20 r. życia (§ 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia), świadczenie na to dziecko nie będzie przysługiwać, ponieważ szkoła policealna nie jest szkołą w rozumieniu przepisów rozporządzenia.


9

 

 

Przykład 2: matka dziecka wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na jedno dziecko, które 24. rok życia kończy 15 grudnia 2018 r. Dziecko legitymuje się ważnym orzeczeniem o umiar-kowanym stopniu niepełnoprawności i 1 września 2018 r. rozpoczyna rok szkolny w szkole. Czy na to dziecko będzie przysługiwać świadczenie dobry start?

 

Tak, świadczenie będzie przysługiwać, ponieważ dziecko spełnia warunek określony w § 4 ust. 2 pkt 2 rozpo-rządzenia, zgodnie z którym, świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Przykład 3: matka dziecka wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na jed-no dziecko, które 24 rok życia ukończyło 15 czerwca 2018 r. Dziecko legitymuje się ważnym orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnoprawności i 1 września 2018 r. rozpoczyna rok szkolny w szkole. Czy na to dziecko będzie przysługiwać świadczenie dobry start?

 

Tak, świadczenie będzie przysługiwać, ponieważ dziecko spełnia warunek określony w rozporządzeniu w § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, zgodnie z którym, świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Przykład 4: matka dziecka wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na jedno dziecko, które 20 rok życia ukończyło 15 stycznia 2018 r. Dziecko 1 września 2018 r. rozpoczyna rok szkolny w ostatniej klasie technikum. Czy na to dziecko będzie przysługiwać świadczenie dobry start?

 

Tak, świadczenie będzie przysługiwać, ponieważ dziecko spełnia warunek określony w rozporządzeniu w § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, zgodnie z którym, świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia.

 

Przykład 5: matka dziecka wystąpiła z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na jed-no dziecko, które 20 rok życia ukończy 20 października 2018 r. Dziecko 1 września 2018 r. rozpoczyna rok szkolny w ostatniej klasie technikum. Czy na to dziecko będzie przysługiwać świadczenie dobry start?

 

Tak, świadczenie będzie przysługiwać, ponieważ dziecko spełnia warunek określony w rozporządzeniu w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, zgodnie z którym, świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia.

 

 

 1. Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczenia dobry start

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia, postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi organ właściwy, którym zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia jest:

 

 1. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start lub otrzymującej świadczenie dobry start,

 

 1. starosta właściwy ze względu na miejsce:

 

–– zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start lub otrzymującej świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej,

 

10

 

 

–– zamieszkania osoby uczącej się będącej osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy ubiegającą się o świadczenie dobry start lub otrzymującą świadczenie dobry start,

 

–– siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

 

– w przypadku dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia, postępowania w sprawie świadczenia dobry start prowadzone są w:

 

 1. jednostce organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego;

 

 1. w jednostce organizacyjnej powiatu, w której prowadzone są postępowania w sprawie dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego,o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy – w przy-padku świadczenia dobry startna dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę ucząca się będącą osobą usamodzielnianą.

 

Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia, do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 rozporządzenia:

 

 1. wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w formie pisemnej, upoważnić swojego zastępcę, kierownika lub inną osobę z jednostki organizacyjnej gminy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia ( jednostki w której prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego);

 

 1. starosta może, w formie pisemnej, upoważnić kierownika lub inną osobę z jednostki organizacyjnej powiatu, o której mowa w ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.

 

Ważne: powyższy przepis oznacza, że prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia dobry start (oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach i przekazywanie informacji o przyznaniu świadczenia) przez osobę inną niż wójt, burmistrz, czy prezydent miasta wymaga posiadania przez tę osobę udzielonego upoważnienia. Oznacza to, że np. pracownik ośrodka pomocy społecznej realizują-cy merytorycznie zadania wynikające z rządowego programu „Dobry start”, który faktycznie prowadzi postępowanie administracyjne w danej sprawie (całość lub jego część), powinien posiadać upoważnie-nie do prowadzenia takiego postępowania wydane przez organ właściwy, tj. przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia.

 

W przypadku gdy postępowania w sprawach o świadczenie dobry start, są prowadzone w ośrodku pomocy społecznej, realizacja tych zadań nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepi-sach o pomocy społecznej.

 

Uwaga: zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wyznaczyć do przyjmowania wniosków i załączników do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start inną, niż wskazana w ust. 2 pkt 1, jednostkę organizacyjną gminy i upoważnić kierownika lub inną osobę z tej jednostki do przyjmowania wniosków i załączników do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz do przekazywania ich do jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1.

 

Jest to nowe rozwiązanie, nie występujące w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jego zastosowanie oznacza finalnie, że np. w danej gminie, na podstawie upoważnień wydanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, prowadzenie postępowań w sprawach świadczenia dobry start, w tym przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach i przekazy-wanie informacji o przyznaniu świadczenia, będzie realizowane w ośrodku pomocy społecznej (jeśli to ośrodek pomocy społecznej realizuje świadczenie wychowawcze w tej gminie), oraz dodatkowo,


11

 

 

przyjmowanie wniosków i ewentualnych załączników będzie realizowane np. w urzędzie gminy (lub innej/innych jednostce organizacyjnej gminy (może to być np. szkoła)).

 

 

 1. Wniosek o świadczenie dobry start

 

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata nastę-pują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

 

Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia, wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy – w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

 

Oznacza to, że w gminnym organie właściwym według miejsca zamieszkania wnioski o świadczenie dobry start składają:

 

–– rodzice,

 

–– opiekunowie prawni,

 

–– opiekunowie faktyczni dziecka,

 

–– osoby uczące się (z wyłączeniem osób usamodzielnianych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 140 tej ustawy).

 

Z kolei w powiatowym centrum pomocy rodzinie według miejsca odpowiednio zamieszkania wniosko-dawcy lub siedziby placówki wnioski o świadczenie dobry start składają:

 

–– rodziny zastępcze,

 

–– osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

 

–– dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

 

–– dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

 

–– osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Uwaga: zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia, przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

 

Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.

 

Ważne: organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

 

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbie-rając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości późniejszego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.


12

 

 

Uwaga: zgodnie z § 10 ust. 7 rozporządzenia, nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

Formularze wniosków o świadczenie dobry start składanych w postaci papierowej udostępnia organ właściwy.

 

Ważne: Przykładowy wzór wniosku o świadczenie dobry start znajduje się na stronie Biuletynu Infor-macji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

Wniosek i ewentualne załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start mogą zostać złożone w siedzibie organu lub przesłane do organu właściwego/jednostki upoważnionej za pośrednic-twem Poczty Polskiej.

 

Wnioski elektroniczne

 

Zgodnie z § 13 rozporządzenia, istnieje także możliwość składania powyższego wniosku drogą elektro-niczną, przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwe-go do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii). Droga ta, umożliwia przeprowadzenie całego postępowania drogą elektroniczną. Ponadto, udostępniona zostanie także możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start z ewentualnymi załącznikami, za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną – na analo-gicznych zasadach jak wnioski o świadczenie wychowawcze.

 

W tym przypadku, podobnie jak ma to miejsce w przypadku świadczenia wychowawczego, sprawy z wnio-sków złożonych przy użyciu systemu bankowego załatwiane są w postaci papierowej, czyli drogą pisemną (np. ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku, wysłanie decyzji o odmowie przyzna-nia świadczenia). Jednak uwaga: wyjątkiem jest tutaj obowiązek przesłania, na podany adres poczty elektronicznej (e-mail obowiązkowy w przypadku wniosków składanych elektronicznie) informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

 

Ważne: zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia, opisane wyżej, elektroniczne drogi składania wniosków o świadczenie dobry start, nie mają zastosowania do wniosków dotyczących dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i osób uczących się będących osobami usamodzielnianymi – wnioski dotyczące prawa do świadczenia dobry start na ww. dzieci/osoby należy złożyć w tradycyjnej formie papiero-wej do powiatowego centrum pomocy rodzinie ponieważ brak jest możliwości składania wniosków o świadczenie dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz dla osób będących osobami usamodzielnianymi drogą elektroniczną, w tym także za pośrednictwem ePUAP.

 

Uwaga: rozporządzenie nie przewiduje składania wniosków o świadczenie dobry start za pośrednictwem ePUAP jak i platformy PUE ZUS.

 

 

 1. Terminy i postępowanie w sprawie świadczenia dobry start

 

Zgodnie z § 28 ust. 1 i 2 rozporządzenia, wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wnio-sków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

 

Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

13

 

 

Uwaga: zgodnie z § 28 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orze-czenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie, o którym mowa powyżej (tj. w okresie pomiędzy 1 lipca, a 30 listopada) toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Zgodnie z § 29 rozporządzenia, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kom-pletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadcze-nia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Zgodnie z § 26 rozporządzenia, w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenie dobry start wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozo-stawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek bez wymaganych w indywidualnej sprawie dokumentów, w tym oświadczeń, podmiot realizujący świadczenie dobry start przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Ważne: świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Zbieg prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świad-czenia – regulacje analogicznej jak w przypadku świadczenia wychowawczego (§ 30 rozporządzenia).

 

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia dobry start, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 

Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie dobry start wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

 

W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start przez rodzica, opieku-na prawnego dziecka lub opiekuna faktycznego dziecka drugi rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy, o którym mowa w § 3 pkt 4 lit. a (tj. wójt, burmistrz lub prezydent mia-sta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania), ustala, kto sprawuje opiekę, i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700), w celu ustalenia osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.

 

W powyższym przypadku, ww. organ właściwy, może wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji o okolicznościach dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli informacje te zostały ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

 

14

 

 

 1. Programy informatyczne stosowane do realizacji ustawy

 

Zgodnie z § 17 rozporządzenia, wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz wojewoda realizują rozporządzenie przy pomocy systemów teleinformatycznych stanowiących integralne części systemów teleinformatycz-nych stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952, z późn. zm.).

 

Ważne: jednostki, które będą realizować świadczenie dobry start – etap przyznania i wypłaty świad-czenia, powinny mieć zainstalowaną najnowszą, udostępnioną przez dostawcę systemu dziedzinowe-go, wersję oprogramowania.

 

Zalecane jest, aby pracownicy jednostek realizujących świadczenie, co najmniej dwa razy dziennie spraw-dzali i pobierali z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego, przy użyciu syste-mów dziedzinowych, wnioski o świadczenie, które wpłynęły drogą elektroniczną.

 

 

 1. Weryfikacja warunków do przyznania świadczenia dobry start

 

Podobnie jak w przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych, część danych wymaganych do ustalenia prawa do świadczenia dobry start organ właściwy będzie zobo-wiązany zweryfikować samodzielnie – drogą elektroniczną.

 

Zgodnie z § 25 ust. 1 rozporządzenia, wójt, burmistrz oraz prezydent miasta ustalający prawo do świadczenia dobry start są obowiązani do samodzielnej weryfikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, odpowiednio:

 

 1. informacji, o których mowa w § 10 ust. 4 pkt 2 (tj. w szczególności imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, numer PESEL, stan cywilny);

 

 1. informacji o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 i 2203);

 

 1. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 i 1000).

 

W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany, drogą elektroniczną, infor-macji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, wójt, burmistrz oraz prezydent miasta weryfikują te informacje w drodze pisemnej wymiany informacji. Podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

W przypadku braku możliwości samodzielnej weryfikacji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, z przyczyn nieleżących po stronie wójta, burmistrza lub prezy-denta miasta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywają wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.

 

Zgodnie z § 11 rozporządzenia, ustalając prawo do świadczenia dobry start, poza informacjami wskazanymi w § 10 ust. 4, tj. informacjami zawartymi we wniosku, uwzględnia się również odpowiednio inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

 

15

 

 

Uwaga: zgodnie z § 35 rozporządzenia, wójt, burmistrz oraz prezydent miasta do dnia umożliwienia dokonywania drogą elektroniczną weryfikacji informacji o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informa-cji oświatowej, nie są zobowiązani dokonywać tej weryfikacji. Oznacza to, że podstawowy warunek otrzymania świadczenia, tj. nauka w szkole, jest obecnie ustalany na podstawie zawartego we wzorze wniosku oświadczenia wnioskodawcy, że w roku szkolnym 2018/2019 – w zależności od daty złożenia wniosku – dziecko będzie się uczyć lub uczy się w szkole.

 

 

 1. Wypłata świadczenia dobry start

 

Organ właściwy ustali szczegółowy sposób realizacji wypłat świadczenia, uwzględniając potrzeby świad-czeniobiorców zamieszkujących na terenie danej gminy, dotychczasową praktykę w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego/świadczeń rodzinnych/świadczeń, a także możliwości organizacyjne i tech-niczne danej gminy/urzędu. Wypłata świadczenia może być w szczególności realizowana poprzez przelew środków na konto bankowe wskazane we wniosku, wypłatę świadczenia w kasie urzędu, zasilenie karty przedpłaconej, czy przekazanie kwoty świadczenia przekazem pocztowym.

 

 

 1. Nienależnie pobrane świadczenie dobry start

 

Zgodnie z § 31 rozporządzenia, osoba, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, jest obowiązana do jego zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

 

 1. świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;

 

 1. świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;

 

 1. świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

 

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia dobry start naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

 

– aktualnie 7% w stosunku rocznym – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie – M.P. 2016 r. , poz. 47).

 

Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia dobry start ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia dobry start stała się ostateczna.

 

Bieg przedawnienia przerywa:

 

 1. odroczenie terminu płatności należności,

 

 1. rozłożenie spłaty należności na raty,

 

 1. zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony – przy czym po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo odpowiednio od dnia następującego po dniu odro-czenia terminu płatności należności, rozłożenia spłaty należności na raty lub zastosowania środka egze-kucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony.

 

Decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranego świadczenia dobry start nie jest wydawana, jeżeli od terminu jego pobrania upłynęło więcej niż 10 lat.

 

16

 

 

 

Ważne: Zgodnie z § 31 ust. 7 rozporządzenia, kwoty nienależnie pobranego świadczenia dobry start łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz wypłacanych zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie za-siłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).

 

Nienależnie pobrane świadczenie dobry start podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Kwoty nienależnie pobranego świadczenia dobry start podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy.

 

Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia dobry start do dnia spłaty.

 

Organ właściwy, który wydał decyzję w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start, może umorzyć kwoty nienależnie pobranego świadczenia dobry start łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

 

W przypadku śmierci osoby, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, należności, o których mowa w ust. 2 i 9, wygasają.

 

 

 1. Finansowanie świadczenia dobry start i sprawozdawczość.

 

Zgodnie z § 33 rozporządzenia, świadczenie dobry start oraz koszty jego obsługi finansowane są z budżetu państwa (środków otrzymanych od wojewody w formie dotacji celowej).

 

Ważne: koszty obsługi rządowego programu „Dobry start” wynoszą 10 zł za jedno dziecko (albo jedną osobę uczącą się), na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start, przy czym, nie mniej niż 80% tej kwoty samorząd zobowiązany jest przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń i innych środków dla osób realizujących ten program.

 

Samorząd powinien oszacować kwotę niezbędnych środków do jego realizacji programu „Dobry start” (zarówno po stronie wypłat świadczenia, jak i po stronie kosztów jego obsługi) i przedstawić, w odpowiedniej chwili, także przed 1 lipca 2018 r. stosowne zapotrzebowanie na te środki właściwemu wojewodzie.

 

Ze względu na konieczność zapewnienia sprawnej obsługi w samorządach spraw związanych z przyjmo-waniem wniosków, ich rozpatrywaniem i wypłatą świadczenia dobry start, istotne jest aby część środków z budżetu państwa na obsługę programu mogła być w posiadaniu samorządów (w ich budżetach) jeszcze przed rozpoczęciem okresu przyjmowania wniosków.

 

W związku z wejściem w życie dnia 1 czerwca 2018 r. ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, nie ma prze-szkód aby w miarę potrzeb organizacyjnych, część środków na obsługę programu w danym samorządzie, była wydatkowana także przed 1 lipca 2018 r.

 

Szczegółowa procedura dotycząca wnioskowania i podziału środków na realizację programu zostanie przedstawiona samorządom przez wojewodów.

 

17

 

 

 1. Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z § 32 rozporządzenia, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149).

 

Powyższe oznacza, że wszystkie zapisy rozporządzenia, w tym np. dotyczące terminów załatwienia sprawy oraz przyznania świadczenia bez wydawania decyzji administracyjnej, są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów Kpa.

 

 

 1. Wejście w życie rządowego programu „Dobry start”

 

Zgodnie z § 4 uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 514) oraz § 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 1 czerwca 2018 r., poz. 1061), powyższe akty prawne weszły w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 1 czerwca 2018 r.

 

18                                                                                                                                                                                                                     Notatki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Załącznik nr 10

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 43 32 924.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Litwin, z którą można się skontaktować e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 85 22 093.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.).
 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

                                                                                                                                      Podpis administratora

                                                                                                                                       Joanna Połeć-Trusiuk

                                                                                                                                            dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 43 32 924.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Litwin, z którąmożna się skontaktować e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 85 22 093.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej, prowadzenie świetlicy szkolnej;
 3. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez placówkę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia placówki;
 4. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.
  1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w szkole.
  2. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  3. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez placówkę.
  4. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  5. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  7. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do placówki są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem ucznia.

 

 

Podpis administratora

                                                                                                                                       Joanna Połeć-Trusiuk

                                                                                                                                            dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 43 32 924.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Litwin, z którąmożna się skontaktować e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
 2. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 3. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
  3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Podpis administratora

                                                                                                                                       Joanna Połeć-Trusiuk

                                                                                                                                            dyrektor szkoły

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 43 32 924.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Litwin, z którąmożna się skontaktować e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 85 22 093.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy, prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy, zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacji oraz przekazywania informacji o zwolnieniach, prowadzenia rozliczeń z pracownikami i realizacji innych świadczeń pracowniczych, naliczania potrąceń, obliczania składek ZUS, na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 i 2 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), art. 1, 6 oraz 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 2. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 3. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
  1. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od ustania stosunku pracy.
  3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym - są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową nawiązania stosunku pracy.

 

Podpis administratora

                                                                                                                                       Joanna Połeć-Trusiuk

                                                                                                                                            dyrektor szkoły

 

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

 

OBIEKT MONITOROWANY

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Grodzka 23,70-543 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 43 32 924.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Joanna Litwin, z którą można się skontaktować e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 85 22 093. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 21 dni od dnia nagrania.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren placówki.

 

Podpis administratora

                                                                                                                                       Joanna Połeć-Trusiuk

                                                                                                                                            dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 43 32 924.
 2. Inspektorem Ochrony Danych wSzkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie jest Joanna Litwin, kontakt możliwy jest pod numerem tel. nr 91 85 22 093 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umów.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.

 

 

 

 

Podpis administratora

                                                                                                                                       Joanna Połeć-Trusiuk

                                                                                                                                            dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie: 91 43 32 924.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie jest Joanna Litwin, kontakt możliwy jest pod numerem tel. nr 91 85 22 093 lub adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci. Celem przetwarzania jest zweryfikowanie tożsamości osoby odbierającej dziecko z przedszkola/szkoły/świetlicy.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne podane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka w celu upoważnienia Państwa do odbioru dziecka z przedszkola/szkoły/świetlicy, takie jak: imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL.
 5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z udzielonego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka upoważnienia. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 7. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

 

Podpis administratora

                                                                                                                                       Joanna Połeć-Trusiuk

                                                                                                                                            dyrektor szkoły