OPŁATA ZA OBIADY DLA UCZNIÓW SP 63 Z OI

DO CZASU USTANIA PANDEMII WYŁĄCZNIE NA KONTO BANKOWE

WRZESIEŃ 2020 R
21 dni(02.09 – 30.09) x 4,20 zł = 88,20 zł

Płatności proszę dokonywać w nieprzekraczalnym terminie
w dniach od 2 do 4 września 2020 r.

KONTO BANKOWE
Bank PKO BP Oddział I Szczecin
Nr rachunku 92 1020 4795 0000 9402 0278 2837

INFORMACJE O WIELKOŚCI ODLICZEŃ U INTENDENTA
( stołówka szkolna - tel.91 433 29 24 w.201)
Proszę zgłaszać wszelkie zmiany w zapisach dzieci na obiady.

Regulamin stołówki
na stronie internetowej szkoły – w zakładce "Rodzice"

 

Regulamin stołówki

na stronie internetowej szkoły – w zakładce "Rodzice"

Deklaracja na obiady

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

Osoby zainteresowane korzystaniem ze stołówki szkolnej
SP nr 63 z OI
w roku szkolnym 2020/2021
prosimy o zapisywanie dzieci na obiady
(deklaracja na e-dzienniku)
Obiady będą wydawane od 2.09.2020 r.

Cena obiadu dla ucznia wynosi 4,20 zł


Opłaty za obiady do czasu ustania pandemii wnosi się wyłącznie przelewem na konto bankowe :
Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi
Bank PKO BP Oddział I Szczecin
Nr rachunku 92 1020 4795 0000 9402 0278 2837
w nieprzekraczalnym terminie –
pierwszych trzech dni roboczych danego miesiąca.

Nieopłacenie obiadów w terminie i brak informacji (telefonicznie lub mailem potwierdzenie wpłaty) spowoduje wykreślenie z listy posiłków .

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu opłaty (należy złożyć pisemną prośbę do Dyrektora Szkoły).

Nieobecności dzieci na obiadach (wyprowiantowania) należy zgłaszać telefonicznie 091 433 29 24 w.201 u intendenta z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Dzień zgłoszenia nie jest liczony jako odpis.
Zgłoszone wyprowiantowania będą odliczane od opłat w kolejnym miesiącu.

Wszelkie zmiany w zapisach dzieci na obiady należy zgłaszać u intendenta (stołówka szkolna).
Regulamin stołówki umieszczony jest na stronie internetowej szkoły w zakładce "Rodzice"